Školní speciální pedagog

Mgr. Magda Vojtěchová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: denně 13:00 – 15:00 hod.

 

- Poradenství učitelům a rodičům v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb

- Individuální péče o žáky

- Vedení hodin speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence

- Vedení evidence doporučení z odborných pracovišť (PPP, SPC,...)

- Konzultace rodičům v oblasti SVP (speciálně vzdělávacích potřeb)

- Spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC,...)

- Iniciace schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP

- Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

 

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti 2019/2020

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb.

S žáky ohroženými školní neúspěšností může pracovat výchovná poradkyně, metodik prevence, speciální pedagog a kterýkoli pedagogický pracovník. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zajišťuje žákům se SVP poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé vyhodnocují prospěch žáků ve třídě, u neprospívajících zjišťují příčinu neúspěchu. Vyhodnocují  příčinu zhoršení prospěchu a v případě potřeby je vypracován Plán pedagogické podpory.

Neúspěchem ve škole mohou být ohroženy:

 • děti se speciálně vzdělávacími potřebami
 • děti, které nastoupily do školy
 • žáci, kteří přestoupili na 2. stupeň ZŠ
 • žáci, kteří přešli z jiné ZŠ
 • žáci, kteří jsou nemocní a mají dlouhodobou absenci
 • žáci, u kterých nastala změna rodinné situace
 • žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky

Neúspěch ve škole se může projevit neprospěchem, závadovým chováním – porušováním školního řádu, záškoláctvím, problematickým postavením v třídním kolektivu.

Na pedagogické radě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a všichni jsou s ní seznámeni.

V případě zhoršení školního prospěchu jsou neprodleně informováni rodiče prostřednictvím třídních učitelů. Výchovný poradce, speciální pedagog spolu s třídním učitelem a vyučujícím daného předmětu projedná na schůzce ve škole se zákonnými zástupci neprospívajícího žáka jeho studijní výsledky a navrhne možnosti řešení. V případě potřeby či zájmu  je nabídnuto neprospívajícímu žákovi a jeho zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s odborníky ze ŠPZ -  PPP, SPC, SVP.

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry.

Formy práce s neúspěšnými žáky

Pro úspěšnost programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým zejména patří:

 • snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti
 • úzce spolupracujeme s PPP, SPC a rodiči
 • pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků
 • nabízíme žákům individuální konzultace po vyučování nebo před vyučováním, možnost konzultací
 • pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a posilují pozitivní motivaci
 • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka, a tím podporujeme jeho pozitivní motivaci k učení
 • zadáváme pravidelné úkoly vycházející ze stanoveného obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu učiva
 • užíváme podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 • používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky – dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka

Nástroje na koordinaci péče o žáky se SVP

 • Plán pedagogické podpory  
  • vzniká z iniciativy učitele jednotlivých předmětů, může mít omezenou platnost nebo může být využíván po delší časové období, musí být pravidelně vyhodnocován, má ho u sebe vyučující, který PLPP tvořil
 • Individuální vzdělávací plán
  • podpůrné opatření v rámci 2. – 5. stupně, tvoříme ho na základě doporučení ŠPZ, po podpisu informovaného souhlasu a podání žádosti zákonným zástupcem
 • Předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogická intervence
  • zařazení žáka do skupiny jen na základě doporučení ŠPZ, náplň je dána v doporučení
 • Asistent pedagoga
  • personální podpora je vždy daná doporučením ŠPZ
 • Doporučení ze ŠPZ
  • vyučující jsou seznámeni s doporučením pro daného žáka