Výchovný kariérní poradce

Mgr. Martina Olejáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kariérový poradce poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům. Pomáhá s výběrem střední školy nebo střední odborné školy.

Aktuální informace o konání Dnů otevřených dveří na středních školách jsou vyvěšeny v 1. patře u sborovny.

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

V důsledku opatření v souvislosti s šířením koronavi-ru se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn.

První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky– místo dvou termínů mají termín pouze jeden.

Další změnou je termín konání zkoušek – ty proběhnou pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia v pondě8. června a pro obory víceletých gymnázií 9. června. Zkoušku budou uchazeči konat ve škole s maturitním oborem, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Pozvánku zašle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání zkoušky. Uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na přihlášce jako druhou v pořadí (například z důvodu, že na první pozici uvedli učební obor), o možnost konat jednotnou zkoušku nepřijdou – budou ji konat na této škole.

Další podstatná změna, která se uchazečů dotkne, je prodloužení času na konání zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Vzhledem k tomu, že se zkouška bude konat pouze v jed-nom termínu a termíny byly posunuty na červen, došlo ke zkrácení doby pro vyhodnocení testů řádného termínu. Školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den.  Nejpozději do 16.6. pro čtyřleté obory vzdělání a do 17.6. pro obory osmiletých gymnázií musí ředitel SŠ vyhlásit pořadí uchazečů pod registračním číslem.

 

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

Termín pro odevzdání zápisových lístků pro obory s p. zkouškou je stanoven na 5 pracovních dnů po zveřejnění přijatých uchazečů, tedy do 23.6.2020.

 

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

 

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

 

2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

            Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo                       využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.         

  • Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. V případě, že uchazeč dostane rozhodnutí o přijetí z více přijímacích řízení, přičemž rozhodnutí o přijetí je doručeno v jiných termínech, může zápisový lístek uplatnit pouze jednou.
  • Základní škola vydává žákům základní školy jeden zápisový lístek.

 

  • Zápisový lístek si vyzvedněte ve škole každý pracovní den od 8. do 12. hod.

 

V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).

ZŠ je oprávněna v případě ztráty zápisového lístku vydat svým žákům náhradní zápisový lístek (viz § 60a odst. 4 písm. c) školského zákona a § 5a odst. 5 vyhlášky) na základě žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče. V takovém případě se náhradní zápisový lístek označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.