Info o jídelně 

Vážení rodiče,

školský zákon (561/2004 Sb.) stanovuje, že dětem v MŠ, žákům v základních školách a žákům středních škol je poskytována dotace na osobní a věcné náklady školního stravování. Žáci platí jen tzv.finanční normu potravin.Toto však platí pro dobu žáka ve škole. Jestliže žák ve škole není (nemoc, školní výlet, soustředění, dovolená s rodiči…), nárok na dotaci ztrácí a do ceny oběda se mu promítají i osobní a věcné náklady.

Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě nepřítomnosti dítěte ve škole a neodhlášení obědu platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.                   

Dále platí, že první den nepřítomnosti dítěte na oběd s dotovanou cenou nárok má, např.převzít oběd do jídlonosiče. V dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu,viz.tabulka. (107/2005 Vyhláška o školním stravování).

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze : - zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním , základním , středním ,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon)

- vyhlášky č.107/2005Sb.,o školním stravování

- a platných hygienických předpisů

 

Organizace provozu

-----------------------------

- Vstup do školní jídelny 11.30 - 14.00 v doprovodu pedagogů.

- Vydávací doba pro cizí strávníky 11.30 - 11.45, 12,15 - 12,30 , 13,15 - 13,30

- Odběr jídla v pořadí dle uspořádání výdejní linky.

- Za pořádek v jídelně zodpovídá pedagogický dozor.

- Rozpis pedagogického dozoru je vyvěšen v jídelně.

- Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.

- Strávníci se řídí pokyny vedoucí školní jídelny,dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky.

- Strávníci se chovají při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými

společenskými pravidly stolování.

- Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní

jídelny, dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí kuchařce.

- Připomínky rodičů ke stravování hlásí na třídní schůzce,v případě stížností,

navštíví školní jídelnu

- Žáci porušující závažným způsobem řád školní jídelny mohou být vyloučeni

ze školního stravování na 1 měsíc.

- Žák zachovává pořadí při vstupu do školní jídelny.

- Neohrožuje další čekající a postupuje v řadě.

- Všichni přítomní zachovávají ve školní jídelně klid,dodržují pravidla slušného stolování.

- Strávníci stravující se ve školní jídelně neodnášejí jídlo ani nádobí mimo tyto prostory.

- Svému dítěti pronajmete v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za

- zálohu 115,Kč , pokud nebude poškozený lze při ukončení stravování vrátit.

- Pokud strávník zapomene čip nebo ho ztratí , dostane po dobu dvou vydávacích

dní v kanceláři ŠJ náhradní stravenku .Třetí den si pořídí nový čip nebo se odhlásí ze stravování

- Pokud strávník skončí docházku ve škole definitivně má nárok na zálohu za vrácení čipu do půl roku. V jiném případě propadá částka ve prospěch zařízení.

- Úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem vždy v měsíci předem.

- Školní jídelna nemá online bankovnictví. Připsání platby na účet strávníka se provádí ručně na základě tištěných výpisů z banky.

- Vyrovnání přeplatků za stravu je možné v kanceláři ŠJ kdykoliv během dopoledne nebo

po dohodě převodem zpět na bankovní účet.

- Nový žák při nástupu do školy si pronajme čip za zálohu 115,-Kč a zaplatí obědy v hotovosti a tentýž měsíc pošle zálohu na účet školy na následující měsíc.

- Každou platbu , kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat variabilním symbolem,který Vám bude školní jídelnou přidělen.

- Přihlášení či odhlášení oběda si strávníci provedou prostřednictvím objednacího boxu nebo internetu 2dny předem.

- Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně nebo před sborovnou a na internetových stránkách.

- První den nepřítomnosti dítěte ve škole z jakéhokoli důvodu (dle vyhlášky č.107/2005Sb.)

na oběd s dotovanou cenou nárok má, v dalších dnech oběd může dostávat,

ale za plnou cenu(včetně provozní a mzdové režie).

- Kalkulace obědů: od 1.8.2020

Kategorie l. 7-10let II. 11-14let III. 15- více let cizí strávníci

Cena 28,-Kč 31,-Kč 35,-Kč 77,-Kč

 

- Odpovědný pracovník za školní stravování Alice Přibylová telefon :491 427 307

Dne 1.8.2020