Info o jídelně 

Vážení rodiče,

školský zákon (561/2004 Sb.) stanovuje, že dětem v MŠ, žákům v základních školách a žákům středních škol je poskytována dotace na osobní a věcné náklady školního stravování. Žáci platí jen tzv.finanční normu potravin.Toto však platí pro dobu žáka ve škole. Jestliže žák ve škole není (nemoc, školní výlet, soustředění, dovolená s rodiči…), nárok na dotaci ztrácí a do ceny oběda se mu promítají i osobní a věcné náklady.

Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a včasné odhlašování obědů, abyste nemuseli v případě nepřítomnosti dítěte ve škole a neodhlášení obědu platit plnou cenu, jak je školní jídelna povinna účtovat.                   

Dále platí, že první den nepřítomnosti dítěte na oběd s dotovanou cenou nárok má, např.převzít oběd do jídlonosiče. V dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu,viz.tabulka. (107/2005 Vyhláška o školním stravování).

 Vnitřní řád školní jídelny

Vyplývá ze : - zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování

- platných hygienických předpisů

Organizace provozu

 • Vstup do školní jídelny od 11.30 do 14.00 v doprovodu pedagogů.
 • Vydávací doba pro cizí strávníky od 11.30 do 11.45, od 12,15 do 12,30, od 13,15 do 13,30
 • Vydávací doba pro žáky od 11,45 do 12,15, od 12,30 do 13,15, od 13,30 do 14,00 hodin.
 • Odběr jídla v pořadí dle uspořádání výdejní linky.
 • Za pořádek v jídelně zodpovídá pedagogický dozor.
 • Rozpis pedagogického dozoru je vyvěšen v jídelně.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.
 • Strávníci se řídí pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky.
 • Strávníci se chovají při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.
 • Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny, dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí kuchařce.
 • Připomínky rodičů ke stravování hlásí na třídní schůzce, v případě stížností navštíví školní jídelnu.
 • Žáci porušující závažným způsobem řád školní jídelny mohou být vyloučeni ze školního stravování na 1 měsíc.
 • Žák zachovává pořadí při vstupu do školní jídelny.
 • Neohrožuje další čekající a postupuje v řadě.
 • Všichni přítomní zachovávají ve školní jídelně klid, dodržují pravidla slušného stolování.
 • Strávníci stravující se ve školní jídelně neodnášejí jídlo ani nádobí mimo tyto prostory.
 • Školní jídelna má elektronický systém přihlašování a odhlašování stravy prostřednictvím bezkontaktních čipů.
 • Má-li žák zájem o stravování, musí rodiče vyplnit přihlášku ve školní jídelně.
 • Svému dítěti pronajmete v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za zálohu 115,- Kč, pokud nebude poškozený, lze při ukončení stravování vrátit.
 • Pokud strávník zapomene čip nebo ho ztratí, dostane po dobu dvou vydávacích dní v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. Třetí den si pořídí nový čip nebo se odhlásí ze stravování.
 • Pokud strávník skončí docházku ve škole definitivně, má nárok na zálohu za vrácení čipu do půl roku. V jiném případě propadá částka ve prospěch zařízení.
 • Úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem vždy v měsíci předem.
 • Školní jídelna nemá online bankovnictví. Připsání platby na účet strávníka se provádí ručně na základě tištěných výpisů z banky.
 • K 25. dni v měsíci se hromadně přihlašují žáci na další měsíc, pokud není na jejich kontě dostatek peněz musí si žáci objednávat sami.
 • Vyrovnání přeplatků za stravu je možné v kanceláři ŠJ kdykoliv během dopoledne nebo po dohodě převodem zpět na bankovní účet.
 • Nový žák při nástupu do školy si pronajme čip za zálohu 115,-Kč a zaplatí obědy v hotovosti a tentýž měsíc pošle zálohu na účet školy na následující měsíc.
 • Každou platbu, kterou poukážete na účet školy, je potřeba správně identifikovat variabilním symbolem, který Vám bude školní jídelnou přidělen.
 • Přihlášení či odhlášení oběda si strávníci provedou prostřednictvím objednacího boxu nebo internetu 2 dny předem.
 • Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v jídelně nebo před sborovnou a na internetových stránkách školy.
 • První den nepřítomnosti dítěte ve škole (z jakéhokoli důvodu - dle vyhlášky č.107/2005Sb.) na oběd s dotovanou cenou žák nárok má, v dalších dnech oběd může dostávat, ale za plnou cenu (včetně provozní a mzdové režie).

Kalkulace obědů (od 1. 8. 2019):                  

Kategorie   strávníků I.7-10 let II. 11-14 let III. 15-více let cizí strávníci
           
Finanční   náklady   26,00 Kč 28,00 Kč 31,00 Kč 31,00 Kč
Věcné   náklady   12,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč
Osobní   náklady   26,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč
Plná   cena 64,00 Kč 66,00 Kč 69,00 Kč 70,00 Kč - zisk 1,- Kč

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ          

          

Jméno a příjmení žáka:..................................................................................................

 

Datum narození žáka :……………………………… Třída:…………………………

                    

Jméno a příjmení zákonného zástupce:.........................................................................

 

Telefon zákonného zástupce : ......................................................................................

 

               Výše uvedeným informacím o školním stravování vyplývajícím ze školského  

zákona a vyhlášky o školním stravování rozumím a beru na vědomí.

 

O školní stravování mám zájem od ..........................................       

 

V Náchodě:…………………..                     …………………………………………     

                                                                 Podpis zákonného zástupce

 

Vážení rodiče,

školní jídelna ZŠ Plhov v Náchodě má elektronický systém přihlašování a odhlašování

stravy prostřednictvím bezkontaktních čipů, Internetu a mobilního telefonu.

Pro Vás z toho plyne následující :

- svému dítěti pronajmete v kanceláři školní jídelny bezkontaktní identifikační čip za

zálohu 115,- Kč. Pokud nebude poškozený, lze ho při ukončení stravování vrátit. Když strávník skončí docházku ve škole definitivně, má nárok na zálohu za vrácení čipu do půl roku. V jiném případě propadá částka ve prospěch zařízení.

V případě ztráty identifikačního čipu bude nutno ztrátu okamžitě po zjištění ztráty ohlásit v kanceláři školní jídelny, abychom zabránili jeho zneužití. Ztracený čip se zablokuje a případný nálezce nebude mít možnost získat Vámi zaplacenou stravu.

Je-li ztráta čipu delší než 2 dny, bude nutno zakoupit čip nový. Jestliže ztracený čip po zakoupení nového najdete, je možné jej vrátit.

- úhrada stravného probíhá zálohově bezhotovostním platebním stykem.

- přihlášení či odhlášení oběda si strávníci provedou prostřednictvím objednacího

boxu, na 14 dní dopředu, nejpozději však 2 dny předem. Žákům 1.-2.tříd budou

třídními učitelkami rozdány jídelníčky , na které s rodiči případné změny druhu jídla

označí kroužkem. Upravené jídelníčky odevzdají a vedoucí školní jídelny jim jídlo objedná.

Stravovací systém umožňuje strávníkům samostatně si přihlašovat a odhlašovat stravu

prostřednictvím objednacího boxu, Internetu nebo mobilním telefonem.

Adresa pro objednávání stravy Internetem je :www.strava.cz

Jedinou nutnou podmínkou je přístup na Internet. Celý postup, jak si přístup zařídit je jednoduchý. U vedoucí školní jídelny obdržíte číslo zařízení, číslo uživatele a heslo.

Naučit se pracovat s Internetem a odesílat e-mail jako SMS zprávu se musí naučit každý strávník.

- V případě nepřítomnosti si budete muset oběd odhlásit dopředu kdykoliv během měsíce, nejpozději však 1 den předem, do 12,00 hodin,pokud si oběd neodhlásíte bude zpětně účtován za plnou cenu.

- Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se věcná či finanční náhrada neposkytuje.

-  Záloha na úhradu stravného činí 480,-Kč měsíčně pro 1.stupeň

                                                  520,-Kč pro 2.stupeň

                                                  580,- Kč pro 3.stupeň

bezhotovostním platebním stykem,ve prospěch Komerční banky v Náchodě,

vždy k 15. dni v měsíci předem. Číslo účtu 27-1516170267/0100.

možnosti platby: - trvalým příkazem u Vašeho peněžního ústavu

                         - složením hotovosti v KB

Každou platbu kterou poukážete na účet školy je potřeba správně identifikovat

variabilním symbolem , který Vám bude školní jídelnou přidělen.

Cena oběda žáci 7-10 let 26,00Kč, 11-14 let 28,00Kč, 15 a více let 31,00Kč.

Vedoucí školní jídelny                                                                    Tel.:491 427 307